Assiette

ASSIETTE SIMPLE
10.00 €


ASSIETTE MIXTE
12.00 €


ASSIETTE DU CHEF
13.00 €